Excel Formülleri Türkçe İngilizce 2017 Güncel 2020

0
Excel Formulleri Türkçe İngilizce
Excel Formulleri Türkçe İngilizce

Excel formülleri İngilizce Türkçe karşılıkları excel’i sıklıkla kullananlar için ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Güncel Türkçe İngilizce 2020 formül karşılıkları arasında excel toplama formülü, eğerhata formülü, çokeğersay gibi formüllerin tümünü listeledim.

TÜRKÇE İNGİLİZCE
 ACOS ACOS
 ACOSH ACOSH
 ADRES ADDRESS
 AİÇVERİMORANI XIRR
 ALANSAY AREAS
 ALTTOPLAM SUBTOTAL
 AMORDEGRC AMORDEGRC
 AMORLINC AMORLINC
 ANA_PARA_ÖDEMESİ PPMT
 ANBD XNPV
 ARA LOOKUP
 ASC ASC
 ASİN ASIN
 ASİNH ASINH
 AŞAĞIYUVARLA ROUNDDOWN
 ATAN ATAN
 ATAN2 ATAN2
 ATANH ATANH
 AY MONTH
 AZALANBAKİYE DB
 BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY COUNTA
 BAĞ_DEĞ_SAY COUNT
 BAHTTEXT BAHTTEXT
 BASIKLIK KURT
 BAŞVURUDUR ISREF
 BD PV
 BESINIR GESTEP
 BESSELI BESSELI
 BESSELJ BESSELJ
 BESSELK BESSELK
 BESSELY BESSELY
 BETADAĞ BETADIST
 BETATERS BETAINV
 BIN2DEC BIN2DEC
 BIN2HEX BIN2HEX
 BIN2OCT BIN2OCT
 BİLGİ INFO
 BİNOMDAĞ BINOMDIST
 BİRLEŞTİR CONCATENATE
 BOŞLUKSAY COUNTBLANK
 BOŞTUR ISBLANK
 BÖLÜM QUOTIENT
 BUGÜN TODAY
 BUL FIND
 BÜYÜK LARGE
 BÜYÜKHARF UPPER
 BÜYÜME GROWTH
 COS COS
 COSH COSH
 ÇARPIKLIK SKEW
 ÇARPIM PRODUCT
 ÇARPINIM FACT
 ÇEVİR CONVERT
 ÇİFT EVEN
 ÇİFTAZALANBAKİYE DDB
 ÇİFTFAKTÖR FACTDOUBLE
 ÇİFTTİR ISEVEN
 ÇOKTERİMLİ MULTINOMIAL
 D_İÇ_VERİM_ORANI MIRR
 DA SLN
 DAB VDB
 DAKİKA MINUTE
 DÇARP MMULT
 DEC2BIN DEC2BIN
 DEC2HEX DEC2HEX
 DEC2OCT DEC2OCT
 DEĞER PRICE
 DEĞERİND PRICEDISC
 DEĞERVADE PRICEMAT
 DEĞİL NOT
 DEĞİŞTİR REPLACE
 DELTA DELTA
 DERECE DEGREES
 DETERMİNANT MDETERM
 DEVRESEL_ÖDEME PMT
 DEVRİK_DÖNÜŞÜM TRANSPOSE
 DİZEY_TERS MINVERSE
 DOĞRU TRUE
 DOLAYLI INDIRECT
 DOT LINEST
 DÖNEM_SAYISI NPER
 DÖRTTEBİRLİK QUARTILE
 DÜŞEYARA VLOOKUP
 EĞER IF
 EĞERSAY COUNTIF
 EĞİLİM TREND
 EĞİM SLOPE
 ELEMAN CHOOSE
 ENÇOK_OLAN MODE
 ETKİN EFFECT
 ETOPLA SUMIF
 FAİZ_ORANI RATE
 FAİZORANI INTRATE
 FAİZTUTARI IPMT
 FDAĞ FDIST
 FISHER FISHER
 FISHERTERS FISHERINV
 FTERS FINV
 FTEST FTEST
 GAMADAĞ GAMMADIST
 GAMALN GAMMALN
 GAMATERS GAMMAINV
 GD FV
 GDPROGRAM FVSCHEDULE
 GEOORT GEOMEAN
 GERÇEKFAİZ ACCRINT
 GERÇEKFAİZV ACCRINTM
 GETİRİ RECEIVED
 GÜN DAY
 GÜN360 DAYS360
 GÜVENİRLİK CONFIDENCE
 HAFTANINGÜNÜ WEEKDAY
 HAFTASAY WEEKNUM
 HARORT HARMEAN
 HATA.TİPİ ERROR.TYPE
 HATADIR ISERR
 HATAİŞLEV ERF
 HATALIDIR ISERROR
 HEX2BIN HEX2BIN
 HEX2DEC HEX2DEC
 HEX2OCT HEX2OCT
 HİPERGEOMDAĞ HYPGEOMDIST
 HTAHDEĞER TBILLPRICE
 HTAHEŞ TBILLEQ
 HTAHÖDEME TBILLYIELD
 HÜCRE CELL
 ISPMT ISPMT
 İÇ_VERİM_ORANI IRR
 İNDİRİM DISC
 İNDİS INDEX
 İŞARET SIGN
 İŞGÜNÜ WORKDAY
 JIS JIS
 KAÇINCI MATCH
 KARAKTER CHAR
 KAREKÖK SQRT
 KAREKÖKPİ SQRTPI
 KARMAŞIK EX
 KAYDIR OFFSET
 KESMENOKTASI INTERCEPT
 KIRP TRIM
 KIRPORTALAMA TRIMMEAN
 KİKAREDAĞ CHIDIST
 KİKARETERS CHIINV
 KİKARETEST CHITEST
 KOD CODE
 KOMBİNASYON COMBIN
 KORELASYON CORREL
 KOVARYANS COVAR
 KÖPRÜ HYPERLINK
 KRİTİKBİNOM CRITBINOM
 KUPONGÜN COUPDAYS
 KUPONGÜNBD COUPDAYBS
 KUPONGÜNDSK COUPDAYSNC
 KUPONGÜNÖKT COUPPCD
 KUPONGÜNSKT COUPNCD
 KUPONSAYI COUPNUM
 KUVVET POWER
 KÜÇÜK SMALL
 KÜÇÜKHARF LOWER
 KYUVARLA MROUND
 LİRA DOLLAR
 LİRAKES DOLLARFR
 LİRAON DOLLARDE
 LN LN
 LOG LOG
 LOG10 LOG10
 LOGNORMDAĞ LOGNORMDIST
 LOGTERS LOGINV
 LOT LOGEST
 M T
 MAK MAX
 MAKA MAXA
 MANTIKSALDIR ISLOGICAL
 MBUL SEARCH
 METİNDEĞİLDİR ISNONTEXT
 METİNDİR ISTEXT
 METNEÇEVİR TEXT
 MİN MIN
 MİNA MINA
 MODÜLO MOD
 MSÜRE MDURATION
 MUTLAK ABS
 NBD NPV
 NEGBINOMDAĞ NEGBINOMDIST
 NOMİNAL NOMINAL
 NORMDAĞ NORMDIST
 NORMSDAĞ NORMSDIST
 NORMSTERS NORMSINV
 NORMTERS NORMINV
 NSAT TRUNC
 OBEB GCD
 OCT2BIN OCT2BIN
 OCT2DEC OCT2DEC
 OCT2HEX OCT2HEX
 OKEK LCM
 OLASILIK PROB
 ORTADAN MID
 ORTALAMA AVERAGE
 ORTALAMAA AVERAGEA
 ORTANCA MEDIAN
 ORTSAP AVEDEV
 ÖDEME YIELD
 ÖDEMEİND YIELDDISC
 ÖDEMEVADE YIELDMAT
 ÖZDEŞ EXACT
 ÖZETVERİAL GETPIVOTDATA
 PEARSON PEARSON
 PERMÜTASYON PERMUT
 Pİ PI
 POISSON POISSON
 RADYAN RADIANS
 RANK RANK
 RASTGELEARALIK RANDBETWEEN
 RKARE RSQ
 ROMEN ROMAN
 RTD RTD
 S N
 S_SAYI_ÜRET RAND
 SAAT HOUR
 SAĞDAN RIGHT
 SANAL IMAGINARY
 SANBAĞ_DEĞİŞKEN IMARGUMENT
 SANBÖL IMDIV
 SANCOS IMCOS
 SANÇARP IMPRODUCT
 SANÇIKAR IMSUB
 SANEŞLENEK IMCONJUGATE
 SANGERÇEK IMREAL
 SANİYE SECOND
 SANKAREKÖK IMSQRT
 SANLN IMLN
 SANLOG10 IMLOG10
 SANLOG2 IMLOG2
 SANMUTLAK IMABS
 SANSIN IMSIN
 SANTOPLA IMSUM
 SANÜS IMEXP
 SANÜSSÜ IMPOWER
 SAPKARE DEVSQ
 SATIR ROW
 SATIRSAY ROWS
 SAYIDIR ISNUMBER
 SAYIDÜZENLE FIXED
 SAYIYAÇEVİR VALUE
 SERİAY EOMONTH
 SERİTARİH EDATE
 SERİTOPLA SERIESSUM
 SES PHONETIC
 SIKLIK FREQUENCY
 SİN SIN
 SİNH SINH
 SOLDAN LEFT
 STANDARTLAŞTIRMA STANDARDIZE
 STDSAPMA STDEV
 STDSAPMAA STDEVA
 STDSAPMAS STDEVP
 STDSAPMASA STDEVPA
 STHYX STEYX
 SÜRE DURATION
 SÜTUN COLUMN
 SÜTUNSAY COLUMNS
 ŞİMDİ NOW
 TABANAYUVARLA FLOOR
 TAHMİN FORECAST
 TAMİŞGÜNÜ NETWORKDAYS
 TAMSAYI INT
 TAN TAN
 TANH TANH
 TARİH DATE
 TARİHSAYISI DATEVALUE
 TAVANAYUVARLA CEILING
 TDAĞ TDIST
 TEK ODD
 TEKSDEĞER ODDLPRICE
 TEKSÖDEME ODDLYIELD
 TEKTİR ISODD
 TEKYDEĞER ODDFPRICE
 TEKYÖDEME ODDFYIELD
 TEMİZ CLEAN
 TOPANAPARA CUMPRINC
 TOPKARE SUMSQ
 TOPLA SUM
 TOPLA.ÇARPIM SUMPRODUCT
 TOPÖDENENFAİZ CUMIPMT
 TOPX2EY2 SUMX2MY2
 TOPX2PY2 SUMX2PY2
 TOPXEY2 SUMXMY2
 TTERS TINV
 TTEST TTEST
 TÜMHATAİŞLEV ERFC
 TÜR TYPE
 UZUNLUK LEN
 ÜS EXP
 ÜSTELDAĞ EXPONDIST
 VAL DGET
 VAR VAR
 VARA VARA
 VARS VARP
 VARSA VARPA
 VE AND
 VSEÇÇARP DPRODUCT
 VSEÇMAK DMAX
 VSEÇMİN DMIN
 VSEÇORT DAVERAGE
 VSEÇSAY DCOUNT
 VSEÇSAYDOLU DCOUNTA
 VSEÇSTDSAPMA DSTDEV
 VSEÇSTDSAPMAS DSTDEVP
 VSEÇTOPLA DSUM
 VSEÇVAR DVAR
 VSEÇVARS DVARP
 WEIBULL WEIBULL
 YADA OR
 YANLIŞ FALSE
 YAT SYD
 YATAYARA HLOOKUP
 YAZIM.DÜZENİ PROPER
 YERİNEKOY SUBSTITUTE
 YIL YEAR
 YILORAN YEARFRAC
 YİNELE REPT
 YOKSAY NA
 YOKTUR ISNA
 YUKARIYUVARLA ROUNDUP
 YUVARLA ROUND
 YÜZDEBİRLİK PERCENTILE
 YÜZDERANK PERCENTRANK
 ZAMAN TIME
 ZAMANSAYISI TIMEVALUE
 ZTEST ZTEST

CEVAP VER